การสำรวจวิจัยโครงการ SEANUTS (South East Asia Nutrition Survey)

“เด็กขาดสารอาหาร” อาจฟังเป็นเรื่องไกลตัวของคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัวสมัยใหม่ แต่รู้ไหมว่า เด็กไทยมีภาวะขาดสารอาหารและมีไอคิวต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ อย่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

การสำรวจและวิจัยโครงการ SEANUTS หรือ South East Asia Nutrition Survey โครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือระหว่าง Royal FrieslandCampina และศูนย์วิจัยชั้นนำด้านโภชนาการของประเทศ ได้จัดทำขึ้นในปี 2556 โดยทำการสำรวจเด็กทั่วประเทศไทย อายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี ในอัตราสุ่ม จำนวน 3,119 คน พบว่า เด็กไทยจำนวนมากอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร ได้รับแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ และวิตามินซี ต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยผลการวิจัยนี้ ได้รับการตีพิมพ์ใน British Journal of Nutrition วารสารทางวิชาการด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศอังกฤษ

ระดับเชาว์ปัญญาหรือ IQ ของเด็กไทยเป็นอย่างไร?

เด็กไทยมีระดับเชาว์ปัญญา หรือ IQ น้อยที่สุดในแถบภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ อินโดนิเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

เด็กไทยได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่?

60% ของเด็กไทยได้รับแคลเซียม, ธาตถเหล็ก, วิตามินเอ และวิตามินซี ต่ำกว่ามาตรฐานมราองค์การอนามัยโลกกำหนด

ภาวะวิตามินดีของเด็กในภูมิภาคนี้เป็นอย่างไร?

เด็กในภูมิภาคนี้มีปัญหาภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเด็กในเขตเมืองทั้งที่อยู่ในประเทศเขตร้อนที่มีแสงแดดซึ่งเป็นแหล่งของการสร้างวิตามินดี สาเหตุหลักเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กในปัจจุบันเปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดุกเด็กและอาจส่งผลต่อการมีภาวะกระดูกพรุนในวัยสูงอายุ